55
   Wednesday
   71 / 50
   Thursday
   72 / 58
   Friday
   65 / 45

   Spotty Saturday night showers