59
   Wednesday
   60 / 44
   Thursday
   64 / 43
   Friday
   56 / 42