27
   Wednesday
   26 / 10
   Thursday
   24 / 11
   Friday
   22 / 9