44
   Wednesday
   42 / 30
   Thursday
   44 / 32
   Friday
   45 / 28