33
   Wednesday
   45 / 30
   Thursday
   44 / 29
   Friday
   45 / 30