67
   Wednesday
   88 / 66
   Thursday
   88 / 68
   Friday
   86 / 67

   Bye-bye white Christmas